De sex talarna med organisatören, Elsa Widding. Foto: Nya Tider

Vaccinkritiskt seminarium med ledande forskare och advokater anordnades i Riksdagen

COVID-19
I slutet av september anordnade den systemkritiska och frispråkiga civilingenjören, författarinnan, före detta regeringsrådgivaren, och riksdagsledamoten Elsa Widding (f d SD, numera partilös och fristående ledamot), ett seminarium i Riksdagen. Två frågeställningar rörande de beryktade mRNA-vaccinen var centrala: hur säkra och effektiva dessa egentligen är. Vidare avhandlades de egentliga juridiska implikationerna av WHOs nya pandemifördrag (Pandemic Treaty / PT), och av det Internationella hälsoreglementet (IHR).

Nya Tider var inbjudna, och redogör i detta reportage för detta historiska seminarium, där ett flertal tunga internationella och välrenommerade experter var inbjudna till som talare.

 Man hade bjudit in många av de större medierna i Sverige, samt även bjudit in en del relevanta myndigheter, organisationer, och förbund, som till exempel Folkhälsomyndigheten (med en personlig inbjudan till generaldirektören Karin Tegmark Wissell), och även Läkarförbundets tidskrift Läkartidningen, men ingen myndighet, organisation, eller förbund visade intresse för seminariet i fråga. Folkhälsomyndigheten hade till och med aktivt avböjt att närvara som gäst.

Av de riksdagsledamöter som hade bjudits in, så var det enbart två som faktiskt i slutänden kom som gäster. Bland de oppositionella medierna så närvarade (utöver Nya Tider) Frihetsnytt, Swebbtv, samt Newsvoice. Det systemkritiska partiet MoD (Medborgerliga rättigheter och demokrati) deltog också och livesände hela seminariet över internet. Totalt närvarade cirka 50 åhörare under seminariet, som inte var öppet för allmänheten, utan som enbart var tillgängligt för inbjudna gäster. Åhörarna utgjordes av medlemmar i Läkar- respektive Sjuksköterskeuppropet, bloggare, oppositionella medier/journalister, och enstaka fria/oberoende politiker, samt av två riksdagsledamöter (av hänsyn till deras integritet går vi ej ut med deras namn eller partitillhörighet).

Elsa Widding ledde seminariet. Foto: Nya Tider

Widding har tidigare deklarerat i en intervju att planeringen av seminariet ifråga, hade ”bjudit på motstånd” i Riksdagen, trots den oerhört viktiga aspekten rörande folkhälsa, demokrati, och frihet, som finns med inom ramen för ett sådant här seminarium. Hon menade att intresset borde vara enormt, men att i stället så kom intresset från politiker och journalister från mainstream-fåran att bli marginellt, eller nära nog noll. Hon befarar därför att seminariet aktivt har tystats ned, och att politiker, journalister, och myndighetsansvariga i praktiken skräms från att våga befatta sig med sådana här uppenbarligen kontroversiella frågor.

De sex inbjudna experterna och talarna utgjordes i tur och ordning av:

  • Den kanadensiska läkaren (patologen), professorn i kemi, och specialisten inom molekylär biologi, Michael Palmer.
  • Den amerikansk-baserade ukrainska före detta högt uppsatta chefen för forskning och utveckling inom läkemedelsindustrin, Sasha Latypova, med 25 års erfarenhet av att ha arbetat med kliniska tester för cirka 60 olika läkemedelsföretag.
  • Den amerikanske intensivvårdsläkaren och pulmologen (lungmedicin) Pierre Kory, som även har doktorerat inom biomedicin.
  • Den schweiziske advokaten Philipp Kruse.
  • Den brittiske parlamentsledamoten Andrew Bridgen, som blev utesluten ur Konservativa partiet för sin vaccinkritiska hållning.
  • Slutligen, den italienska advokaten Renate Holzeisen som innehar något så ovanligt som dubbla doktor-examina och som även arbetar inom organisationen Children’s Health Defence Europe. Genom sitt arbete har hon fått god insyn i och kunskap gällande EUs lagstiftning i hälsofrågor.

Elsa Widding inledde seminariet i glad och munter ton med att förklara hur viktigt det är som politiker att hela tiden skaffa sig ny information, att transparens i samhället är viktigt för demokratin, att det är politikernas uppgift att ställa de rätta frågorna, att begära samhällelig transparens, och att inte sitta i en hörn och tro att alla samhällsproblem kommer att lösa sig av sig själva (vilket samhällsproblem aldrig gör heller, enligt henne).

Hon ställde frågan varför man undviker att tala om överdödligheten som har skönjts i efterdyningarna av den så kallade pandemin och dess vaccinationskampanj. Hon gick även in på hur det är möjligt att överdödligheten är högre i länder med en hög vaccinationsgrad, och hur det är möjligt att folk som var vaccinerade mot Covid-19 ändå kunde få Covid-19, varför dödsfall med okänd dödsorsak har ökat markant, och hur det är möjligt att svenska myndigheter precis har köpt in ytterligare (covid-)vacciner för över en miljard kronor, som dessutom inte heller har genomgått korrekta säkerhetstester.

Tre stora frågeställningar, som också togs upp av Widding, var dels om huruvida det hela tiden egentligen existerade fungerande (och beprövade) läkemedel mot Covid-19, ifall massvaccination av en förkrossande majoritet av befolkningen med ett obeprövat läkemedel verkligen var nödvändigt, dels vad de juridiska implikationerna av WHO:s PT och IHR kommer att bli.

Hon tog även upp hur hon i en debatt i Riksdagen (där socialminister Jakob Forssmed deltog) hade redogjort för alla märkliga turer och all den märkliga datan och dito statistik och andra misstänkta saker att anmärka på rörande allt som har med Covid-19 och vaccinerna att göra, varpå hon sedan till socialministern ställde frågan varför han och regeringen inte motsatte sig PT och IHR.

Hon gick vidare och visade att Forssmed i sitt svar tog till den intellektuellt ohederliga debattekniken där man helt enkelt förnekar fullt uppenbar fakta och även säger helt paradoxala saker, och hans svar till henne blev således att det dels inte finns några förhandlade revisioner eller fördrag och därför inget att motsätta sig, varpå han i nästa mening vidhöll hur viktigt det är för länder att på internationell nivå samverka, för att sedan avsluta med att bestämt hävda att PT och IHR absolut inte handlade om att på något vis överföra makt till WHO på överstatlig nivå.

Widding redogjorde även för paralleller hon menade sig se mellan klimatalarmistiska forskares matematiska beräkningsmodeller (som senare har visat sig vara komplett felaktiga), och covidalarmistiska forskares (till exempel epidemiologen Neil Ferguson) dito beräkningsmodeller. Hon gick in på hur Fergusons (enligt henne felaktiga) modeller felaktigt förutspådde cirka 2 miljoner amerikanares död på grund av Covid-19, vilket man då använde för att motivera lockdowns, social distansering, och så vidare.

Hon nämnde också hur samma felaktiga modeller sedan har kommit att användas till att påstå att miljoner liv räddades av covidvaccinen. Widding visade även på ett diagram hur antalet inkomna bieffekter av vaccin hade skjutit i höjden astronomiskt samma år (2021) som covidvaccinen infördes. Genom olika rapporteringssystem har alla dessa olika allvarliga biverkningar identifierats, och i det största av dessa rapporteringssystem, VAERS, har det visat sig att covidvaccinerna har allvarligare biverkningar än alla andra vacciner tillsammans under hela 32 år tillbaka i tiden.

Ytterligare ett ämne som togs upp var den oroväckande omständigheten gällande hur WHO till stor del finansieras av vaccinindustrin / Big Pharma (och även av Big Tech, i form av till exempel Bill & Linda Gates Foundation med alla de problem av partiskhet och jäv som kommer av sådana osunda förhållanden).

Ur Pierre Korys presentation.

Slutligen så frågade sig Widding hur agendan ser ut för framtiden, och hur mycket av vår demokrati, ekonomi och av våra mänskliga rättigheter, vi är beredda att offra?

Michael Palmer. Foto: Nya Tider

Näste talare var läkaren Michael Palmer som förklarade att det redan innan den nya teknologin som fanns i mRNA-vaccinerna rullades ut stod klart att teknologin var högst skadlig, med katastrofala följder som skulle komma i efterdyningarna av massvaccineringen. Detsamma gäller för alla typer av mRNA-vacciner, oavsett mot vilket virus de skulle användas förebyggande mot.

Han menade att i och med att forskningen redan innan marknadsföringen av covidvaccinen hade klart för sig, genom tester och studier, hur farliga spikproteinerna var, och hur de ansamlades i kroppen, så måste intentionen med lanseringen av dessa ha varit att skada jordens befolkning. Han gick vidare med att kräva att vacciner med mRNA-teknik omedelbart måste upphöra att användas, och ej heller användas i framtiden.

Ur Michael Palmers föredrag. Foto: Nya Tider

Åhörarnas frågor under frågestunden riktades till Palmer om huruvida DNA:et hos covidvaccinerade personer, nu eventuellt skulle ha förändrats i och med mRNA-tekniken och ifall dessa människor nu vetenskapligt sett vore att betrakta som så kallade mutanter och ifall eventuella förändringar i DNA:et i sådana fall skulle kunna överföras ärftligt till deras eventuella barn. Hans svar var att det är fullt möjligt att så kan ha börjat att ske, men att det ännu återstår att se samt att adekvat forskning ännu saknas rörande denna fråga. Avslutningsvis rekommenderade Palmer alla som vill fördjupa sig i hans frågor att de är välkomna att gratis ladda ned och läsa en bok han har varit med och tagit fram, betitlad mRNA vaccine toxicity.

Ur Michael Palmers föredrag. Foto: Nya Tider
Sasha Latypova. Foto: Nya Tider

Efter Palmer så var det experten Sasha Latypovas tur att tala om vad som kan ha varit det mest intressanta och mest uppseendeväckande under hela seminariet, nämligen vaccinernas koppling till USA:s militär och hur covidvaccinen verkar ha forskats fram och använts som biovapen.

Hon gick igenom hur hon insåg att något var väldigt fel, när myndigheter och media gick hand i hand i koordinerat korståg mot beprövade mediciner som hydroxiklorokin och ivermectin, och hur hon nu efter tre år sedan pandemin började, har insett att det hela har varit ett brott mot de mänskliga rättigheterna, och mot världens befolkning, av globala mått.

Ur Sasha Latypovas presentation.

Vidare gick Latypova igenom att när mikroskopiska analyser av vaccindoser har gjorts så har man funnit flertalet väldigt toxiska metaller och även mycket ovanliga ämnen som aluminium, barium, cesium, cerium, gadolinium, kobolt, krom, titan, tulium, och antimon, bland annat. Man har även i vissa studier hittat stora mängder grafenoxid samt så kallad hydrogel (som DARPA har utvecklat) i enskilda doser, men just grafenoxid- och hydrogelfynden har Latypova inte kunnat verifiera.

Ur Sasha Latypovas presentation.

Vidare har man hittat märkliga strukturer och objekt i nanostorlek som skulle kunna vara dold nanoteknologi (det vill säga nanochip), som är cirkelformade och fyrkantiga, och gjorda av metall. Likaså har man hittat långa fibrer på upp till över en meter i längd, (som teoretiskt skulle kunna fungera som antenner, ifall metallerna skulle börja binda sig med fibrerna). Man har även funnit ett starkt cancerogent ämne, SV40, som för snart 100 år sedan fanns i dåtidens poliovaccin. Enligt Latypova så saknas det förklaringar till hur dessa ämnen, föroreningar, objekt och strukturer, har hamnat i vaccinen.

Ur Sasha Latypovas presentation.
eller inte klarar av
John D. Rockefeller. Foto:Wikipedia

Jag som artikelförfattare och reporter vill här passa på att upplysa läsarna om att Rockefeller University i USA, som grundades och kontrolleras av den oerhört rika och mäktiga globalist- och industrifamiljen Rockefeller (som många menar, jämte den beryktade bankfamiljen Rothschild, till en signifikant del kontrollerar Väst och även i viss mån, delar av övriga världen), har i 10 års tid bedrivit forskning på möss och råttor och liknande däggdjur, gällande hur man medelst radiovågor och magnetfält, kontrollerar och styr beteenden och känslor (dvs s k mind control), genom införande av till exempel grafenoxid in i kropparna på försöksdjuren (grafenoxid hjälper till att skapa ett slags gränssnitt mot hjärnan och hypothalamus i hjärnan).

Vad dessutom eventuella nanochip och meterlånga fibrer som kanske kan fungera som förstärkande antenner gör i blodomloppet – tillsammans med 5G-näten (och 6G som kommer om 6 år) som rullades ut ganska exakt samtidigt som epidemin kom – skulle kunna åstadkomma inne i människor gällande att på massnivå sublimt och på undermedveten nivå eventuellt kunna kontrollera åsikter, känslor, ageranden och så vidare, behöver man inte ens äga en foliehatt för att inse. Den ledande forskaren i området på universitet ifråga, Jeffrey M. Friedman, är dessutom en avlägsen släkting till Rothschild-klanen. Vad som vidare pekar på den mörka aspekten rörande detta universitet är att det mellan 40- till 80-talet förekom systematiska sexuella övergrepp på 100-tals småpojkar (som ingick i olika forskningsprojekt) av forskare, med ledningens kännedom.

Jag vill även passa på att i sammanbindande syfte påpeka att Rockefeller (genom den så kallade ”filantropin” i Rockefeller Foundation) intressant nog lade grundstenarna för WHO, och var väldigt inflytelserika gällande WHO:s utformning, och är idag officiell ”partner in global health” med WHO, som på sin hemsida uppger Rockefeller Foundations roll i att grunda WHO, samt uppger även att Rockefeller Foundation bara sedan millennieskiftet har donerat en kvarts miljard kronor till organisationen.

Tillbaka till Latypovas presentation: Hon visade hur vaccinen egentligen är biologiska stridsmedel som har utvecklats av den amerikanska militären under cirka 30 år och hur amerikanska försvarsdepartementet har innehaft ett kontrakt för vaccinerna sedan år 2012. Först hette vaccinerna, ”Paninfluenza vaccine”, och döptes i februari 2020 om till ”Covid vaccine”. Viktigt att poängtera är att under både Trump och hans administration, och under Biden och hans administration, har vaccinprogrammet lanserats precis lika omfattande.

Ur Sasha Latypovas presentation.

Slutligen så visade Latypova hur undantagslagstiftningen ofta fungerar som krigslagar. I USA finns exempelvis PREP Act (Public Readiness and Emergency Prepairedness) som tillkom 2005. Den friskriver myndigheter från allt ansvar ifall som dessa, och ger dem i praktiken ett juridiskt tillstånd att döda. Genom orwellianska semantiska tillämpningar av ord som ”countermeasures” (motåtgärder) kringgår man gällande regelverk för läkemedelsprövning, och kan i praktiken inte ställas till svars i någon domstol.

Ur Sasha Latypovas presentation.

Latypova konkluderade att ”lagen kan inte längre tillämpas” och att de som utför det ovanstående har fått straffrihet, likt en medeltida adel, att agera i princip som de vill, utan konsekvenser. Det som sker är ett krig på global nivå, avsett att resultera i oerhörd stor skada på världens befolkning. De som gör detta gör det i syfte att bygga en världsregering. Hon passade även på att varna för att mRNA-tekniken nu kommer att börja användas i matindustrin. Under frågestunden så bekräftade Latypova också att Rysslands Sputnik-vaccin, samt även Kinas vaccin, också använder mRNA-teknik.

Pierre Kory. Foto: Nya Tider

Talare nummer tre var läkaren Pierre Kory, som har profilerat sig genom att upprepat ha visat, bland annat genom en så kallad metaanalys, att Covid-19 enkelt går att bota med billiga och beprövade läkemedel som exempelvis Ivermectin och runt 20 andra preparat, både syntetiska och naturliga sådana. Han vittnade även inför senaten i USA rörande behandlingen av Covid-19, men kom efter detta att få hela statsapparatens myndighetmaskineri, mainstreammedia, samt läkemedelsjättarna efter sig i drev och häxjakt. Han förlorade anställning efter anställning, blev nedtystad och avstängd i sociala medier och fick utstå falska anklagelser och karaktärsmord, oftast utan att han gavs möjligheten att replikera och ge sin syn. Det hela kulminerade dessutom i att han under sommaren blev fråntagen sin läkarlicens av myndigheterna i USA, med hänvisning till att han inte hade följt rekommendationerna.

Ur Pierre Korys presentation.

Under frågestunden med Kory så ställdes en slags isbrytande fråga som hittills har lyst med sin frånvaro i sammanhang som dessa, möjligen för att oppositionella debattörer har varit rädda att det måhända ska ses som lite för ”flummigt” att ta upp i debatter i sådana här sammanhang. Frågan som ställdes var om det inte var dags att även börja med att titta på den ockulta och esoteriska mörka delen gällande hur den styrande eliten verka tänka? Detta i meningen att dom offentligt (exempelvis i logotyper) verkar använda en mörk typ av symbolik/maktsymbolik, för att på ett subtilt (och i bland inte ens speciellt subtilt) sätt visa vad dom egentligen står för, vad dom sysslar med för sinistra agendor och vad de eventuellt tillber bakom lyckta portar.

Ur Pierre Korys presentation.

Frågeställaren frågade Kory, om han trodde att det låg en mörk och sinister symbolik bakom det faktumet att WHO i sin logotyp har den äldsta symbolen för lögn, bedrägeri och ondska: ormen (vilket Kory nickande instämde i). Kory sade sedan att det verkar som att de onda krafterna, eller onda grupperna, i vårt samhälle, verkligen använder mycket ond symbolik i offentligheten, och i fallet med WHO:s logotyp och symbolik, så hänvisade han sedan till professor Dr. David Martin och dennes genomgångar av WHO:s tillkomst och grundande. Dr. David Martin är författare, videocontentkreatör, dokumentärskapare och en väldigt aktiv debattör i samma frågor som seminariet behandlade. Hans videor på Rumble kan ha många miljoner visningar per enskild video.

Philipp Kruse. Foto: Nya Tider

Näste i talarstolen var advokaten Philipp Kruse som har profilerat sig genom att försvara medborgarnas rättigheter vad det gäller de stora inskränkningar som infördes under pandemin. Han visade hur ändringarna i regelverken och avtalen som WHO håller på att få igenom går emot universella och rättsfilosofiska principer för demokrati och nationellt självbestämmande. Ifall WHO väljer att utlysa ett så kallat ”internationellt hälsonödläge”, då står man som land (som skrivit under de nya avtalen) under nästintill diktatorisk styrning från denna privata organisation. Han visade också hur nästan vad som helst enligt WHO:s definitioner kommer att kunna anses vara ett nödläge, till exempel influensa och hur till och med ett så kallat ”klimatnödläge” skulle kunna åberopas. Vidare visades hur medlemsländer kommer att vara skyldiga att ”utöva krig” mot så kallad ”desinformation” och utöva nästintill kinesisk kontroll och övervakning (med censur av misshaglig information) av befolkningens informationsdelning och att med aktiva “åtgärder” bekämpa all sådan typ av ”desinformation”.

 

Detta skulle enligt gängse nutida västliga normer och definitioner klassas som hur förfarandet gentemot befolkningen är i diktaturer. Intressant att notera är också att WHO skulle få full skattebefrielse (utöver de ofta väldigt frikostiga skattebefrielserna som redan idag råder för WHO). Det ska också noteras att det inte finns något sätt att dra sig ur, eller säga upp avtalen, varken i någon del, eller i sin helhet, det vill säga likt avtalen republikerna i före detta Sovjetunionen hade med sovjetiska centralmakten, med andra ord.

Ur Philipp Kruses presentation.
Renate Holzeisen. Foto: Nya Tider

I anslutning till Kruse talade hans kollega i samma yrke och bransch, advokaten Renate Holzeisen, som visade hur EU ofta har fört förhandlingar med WHO på medlemsstaternas mandat, och hur de regimkontrollerade mediernas roll är att hålla befolkningen omedvetna om vad som pågår. Samtidigt för man en propagandakrigföring och smutskastar (eller tiger ihjäl) all kunskapsbaserad, konstruktiv, och sanningssökande debatt, både i vanlig media, som i ytterst få fall ens skulle våga röra vid frågan, eller bland den oppositionella median, och givetvis även på sociala medier.

Andrew Bridgen. Foto: Nya Tider

Den siste talaren var parlamentsledamoten Andrew Brigden, som i Storbritannien utmärkte sig som den enda ledamoten, som satte sig på spjärn gällande restriktioner, påtryckningar och dekret om att spädbarn skulle vaccineras (något han eventuellt ensam lyckades förhindra genom debaclet i debatten som han framkallade), överlåtande av makt åt överstatliga organisationer så som WHO och så vidare. Han gjorde även en brottsanmälan mot den brittiska myndigheten Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), som var den ansvariga myndigheten gällande att godkänna vaccinerna från Pfizer och BioNTech, som inte hade testats tillräckligt och som även har kunnat kopplas till allvarliga biverkningar.

Seminariet avslutades med att Elsa Widding berömde de ditresta talarna, och påminde sedan alla om att ”det här är ingen liten lek, det är allvar nu”, varpå applåderna ekade länge i Riksdagens vackra seminariesal.

Hela videostreamingen (cirka 6 timmar) finns att se på MoD Medias Rumble-kanal (och även på ExitWHO:s Facebook-sida. Jag vill verkligen personligen rekommendera alla att man lägger åtminstone 45 minuter på att titta och lyssna på Sasha Latypovas genomgång, och att man verkligen ser till att få så många av sina släktingar, vänner och arbetskollegor som möjligt, att lägga denna tid på hennes viktiga ögonöppnare gällande utvecklandet hos militären av vaccinen som biologiska stridsmedel.

I pauserna och efter seminariet så fick jag en pratstund dels med en av de två riksdagsledamöterna som var där som åhörare, dels även med arrangören Elsa Widding (som alltså också är riksdagsledamot, den tredje i salen). Jag frågade först hur den ena riksdagsledamoten gick till väga i frågan om att inta en covid- och pandemiskeptisk ställning i sitt parti? Riksdagsledamoten svarade att man helt enkelt fick hålla låg profil och inte tala om det, för annars kunde man sitta löst, och beklagade sig över att tyvärr så såg det ut här idag i ett land som Sverige, som samtidigt påstås vara ett fritt land.

Senare, i pratstunden med Elsa Widding, så kom vi in på ämnet den Soros-finansierade privata underrättelsetjänsten Expo, och hur dom intellektuellt ohederligt och ljugande svartmålar systemkritiker och försöker med vad som nästan skulle kunna liknas vid en slags psykologisk terror. Detta genom att utmåla alla som inte inordnar sig i maktens åsiktskorridor som förintelseförnekare och extremister, allt i syfte att skrämma och tysta. Det gick dessutom bara några dagar så hade Expo skrivit ett halvstort reportage i klandrande och demoniserande ton om seminariet och dessutom dragit det sedvanliga förintelseförnekar-kortet ett antal gånger i sitt reportage.

Undertecknad undrar vad Expo, som kallar sig en antirasistisk stiftelse (enligt deras egen hemsida), har för syfte med att ta upp – och svartmåla – seminariet, om det inte vore så att Expo egentligen arbetar rakt under, och åt, de bank- och industrifamiljer som styr det mesta här i Väst? Hur förklarar man annars att Expo rycker ut så fort någon samhällskritisk debattör, altmedia-journalist eller oppositionell politiker skriver om saker som inte har ett dugg med invandring att göra, utan istället skriver om eller ger uttryck för till exempel 5G-, vaccin-, och klimatalarmism-kritik, eller när man kritiserar exempelvis frimureriet. Vad är logiken i att intressera sig för denna typ av kritik (och klandra sådan kritik), om det som sagt inte vore så att Expo egentligen arbetar för globalism-maktfamiljerna, och att de olika dissidenter som kritiserar ovan nämnda företeelser, faktiskt skulle ha faktamässigt rätt i sina påpekande och sin kritik?

I dagarna så ringde vi även upp Folkhälsomyndighetens presstjänst för att framföra en fråga om varför generaldirektören Karin Tegmark Wisell aktivt avböjde att närvara (och dessutom inte heller svarade på i princip en enda av Widdings många relevanta frågor som ställdes i ett senare email) vid Widdings relevanta och viktiga seminarium. Vi möttes då av vad man får anta kan liknas vid vad populasen i Sovjet benämnde som så kallad sovjetisk samhällsservice. Vid första samtalet, med presstjänstsekreterare Jon Pelling, så hann jag inte ens komma till punkt rörande bakgrunden (jag hade alltså inte ens hunnit komma till själva frågan jag hade) till varför jag ringde, innan en märkbar oro och stress kunde skönjas, varpå jag blev ombedd (med suckande röst från Pellings sida) att maila min fråga. När jag ifrågasatte varför jag ska skicka ett mail för (innan han ens hade hört min fråga) och samtidigt frågade vad hans funktion var rörande att svara i telefonen om frågor ändå ska mailas in, så fick jag det klassiska svaret att ”vi kommer nog inte någonvart” varpå han sedan lade på luren.

Vi testade att ringa upp igen, och kom denna gång till presstjänstsekrerare Anna Wetterqvist, och förklarade vad som precis hade hänt, och fick då till svar att man som presstjänstsekreterare alltid begär att journalister som ringer in, i stället ska maila in sina frågor. Jag ställde då samma fråga igen, som jag perplext hade ställt till Pelling, att vad är i så fall funktionen med att det ens sitter någon sekreterare och svarar i telefonen, om dom ändå direkt ska säga att man ska maila in, varpå Wetterqvist blir märkbart nervös och börjar prata snabbt och avbryter mig och försöker komma i från att svara på frågan, och istället säger att ”jag har inget sådant ansvar. Jag svarar bara i presstelefonen”, varpå jag upprepar min fråga (det vill säga vad hennes arbetsuppgifter och ansvarsområde består av när hon arbetar med att svara i telefon), varpå hon då säger att även den frågan får jag maila in, och sedan säger hon att hon måste avsluta inom en minut, för att hon ska in på möte. När jag då ironiskt säger att ”ojojoj, jag förstår, precis nu så är det möte för dig, jamen så lägligt”, och skrattar lite, så kan hon inte själv hålla masken och skrattar lite själv, uppenbarligen lite skamsen över att jag ser igenom henne. Jag fortsätter då (i raljerande och ironisk ton), och frågar henne om hon kanske kan ge luren till någon kollega istället, men det gick inte heller, då alla kollegorna nämligen också skulle in på möte, enligt henne. Sedan talade hon oavbrutet i 25 sekunder om att allt ska mailas in, varpå hon avslutade samtalet. Vi testade att ringa upp igen, och då kom vi till en tredje presstjänstsekreterare (det jobbar sex stycken pressekreterare där, enligt Folkhälsomyndighetens hemsida), vid namn Pernilla Engström. Jag beskrev bakgrunden och den första frågan (på vilka grunder avböjde Wisell att närvara som åhörare vid seminariet), och fick till svar att jag skulle maila in frågorna. Jag sade då att det är givetvis inga problem att maila in frågorna, och frågade vilken tid vi skulle kunna höras igen, angående svar över telefon, men det gick inte för sig, utan hennes svar tillbaka skulle prompt ske via mail.

Orm-symboliken vid Landstingspalatset. Foto: Nya Tider

Jag vill slutligen passa på att upplysa läsarna om att mörk, sinister och ockult (Orm-)symbolik, i sammanhang som rör vård och hälsa, kan man även se ifall man går förbi Stockholms Läns Landstingspalats (numera Landstingshuset). Vid ingångsgrinden, samt åt höger och vänster på fasadstängslet, kan man beskåda de runt 15-20 halvmeterhöga avbildningarna i form av figuriner, där – likt européernas mytologiska dödsfiender ur sagorna och myterna, det vill säga ormar, drakar, och så vidare – en orm ringlar sig uppåt längs med folkets livsbägare, och högst upp sörplar i sig vad som ska föreställa vara folkets energi/vin/blod, därur. En tanke om vad det är för sjuka grupper bakom lyckta dörrar (måhända bakom lyckta frimurarloge-portar?) i vårt samhälle, som framställer sådan här mörk och sinister symbolik åt oss att beskåda (och som ska representera dom själva), inställer sig ganska snabbt. Och likaså en fråga om vad det är dom egentligen verkar tillbe för några demongudomar?

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Världshälsoförsamlingen förberedde ”exempellös” omvandling av WHO

Världshälsoförsamlingen förberedde ”exempellös” omvandling av WHO

🟠 Det sista stora steget innan beslut tas 2024. Nyligen sammanträdde Världshälsoförsamlingen i Schweiz för att besluta om Världshälsoorganisationens (WHO) nya inriktning. Mötet samlade hälsoministrar och företrädare från hela världen. Sveriges sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson ledde Sveriges delegation och fungerade även som EU:s representant. På plats fanns också dolda makthavare i form av ickestatliga aktörer när bland annat finansieringen för 2024–2025 fastlades. Denna blev rekordstor för att WHO ska kunna omvandlas till en global maktinstitution. WHO kontrollerar endast knappt en femtedel av sin budget, och organisationen styrs därför i praktiken av de största bidragsgivarna som agerar i bakgrunden. Dessa vill inte bara få igenom det nya pandemiavtalet, där WHO ges ett ”Styrande organ”, utan även göra omfattande ändringar i det redan befintliga och för medlemsländerna lagligt bindande Internationella hälsoreglementet (IHR) från 2005.

WHO-fördraget möjliggör världsregering under nästa pandemi

WHO-fördraget möjliggör världsregering under nästa pandemi

🟠 DEBATT. Redan efter drygt ett halvår med covid-19 presenterades ett initiativ för ett globalt fördrag som rör framtida pandemi­beredskap och -insatser. Världshälsoorganisationen WHO, EU, nationella politiker och lobbyister har gemensamt tagit fram det utkast som nu ligger på bordet. Trots att förhandlingar nu pågår och att fördraget antas redan i maj nästa år, uteblir den politiska debatten och mediala granskningen. Fördraget innebär att de enskilda länderna fråntagits allt självbestämmande under nästa pandemi – den ska istället hanteras av ett organ som kan liknas vid en världsregering. Det varnar Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand för i veckans opinionsartikel.

Läs även:

JIMMIE ÅKESSON fick i vanlig ordning stående ovationer efter att han valts om till partiledare och därefter hållit sitt linjetal. 44-åringen är nu inne på sitt 18:e år som partiledare. Skärmavbild: SVT

Sverigedemokraterna professionaliseras

🟠 Landsdagarna 2023 den 24–26 november i Västerås. Sverigedemokraterna har just avslutat sina Landsdagar, partiets årsmöte, i Västerås. I opinionen är SD det enda av de fyra Tidöpartierna som ligger över sitt valresultat, med 1–2 procentenheter. Partiet beskriver sin nya situation efter regeringsskiftet ”som varande både samarbetsparti och oppositionsparti”. Det är ett parti som professionaliseras och får allt större ekonomiska muskler. Under valåret hade riksorganisationen intäkter på hela 200 miljoner kronor, och då är inte lokalavdelningar inräknade. Internationellt prioriterar nu Sverigedemokraterna att normalisera relationen till Israel, och målet är att få ingå i det globala samarbetet IDU där israeliska Likud ingår. Nya Tider har granskat de interna handlingarna inför Landsdagarna.

Jimmie Åkesson menar att islamismen är en antisvensk ideologi som sprids under religiös täckmantel och med prat om religionsfrihet som skydd. Han tycker att det är skrämmande att ”stora partier på båda sidor av blockgränsen” spelar med i detta. Skärmavbild: SVT

Åkesson vill riva moskéer – etablissemanget kokar

🟠 ”Vi vet att de är många och att de finns överallt”, sade Jimmie Åkesson om islamisterna i Sverige, och menade att ”vi behöver också riva moskébyggnader” där farlig propaganda sprids. Även halvmånar och minareter ska bort från den svenska stadsbilden, menade han. Uttalandet möttes av en proteststorm, främst från indignerade socialdemokrater och muslimska företrädare.

Demonstrationen samlade 500–700 deltagare. Foto: Nya Tider

Manifestation mot våldet

🟠 DEMONSTRATION En manifestation under parollen ”Kärleksmanifestation för Sverige – mot våldet” den 18 november i Stockholm fick stöd av flera alternativmedier och samlade 500-700 deltagare. Initiativ­tagare var Pierre Tinderfjäll från Frihets­rörelsen, en rörelse som uppstod ur protesterna mot coronarestriktioner.

Nyhetsdygnet

Ynglingakonungarna – myt eller verklighet?

🟠 Vår tidiga historia mer detaljerat än någonsin tidigare. Ynglingakonungarna är den tredje och sista boken i Magnus Stenlunds stora historieprojekt, En ny men gammal historia om Sverige. Den blev så omfattande att den fick delas upp i två band. Projektet inleddes med Blodet och jorden om stenåldern, där den nya genetiska arkeologin får stort utrymme. Sedan följde Svärdet och gudarna om bronsåldern, där metallerna och krigen, men också våra äldsta myter och gudar analyseras med nya metoder och många häpnadsväckande slutsatser som resultat. Det är praktfulla och unika böcker om Sveriges förhistoria som förtjänar sin plats i varje sann patriots bokhylla. För, som Stenlund frågar retoriskt, vem kan med rätta kal­la sig svensk utan att veta vad en svensk är?

Bok: Vietnamkriget i läsbar form

🟠 BOKRECENSION En gång i tiden utkämpades Vietnamkriget. Man tänker då i regel på USA:s inblandning i landet 1965–1973. Vi i västvärlden har alltid bombarderats med allehanda böcker och filmer om denna konflikt. Egentligen var det bara en begränsad konflikt i en avsides del av världen. Men ur USA:s perspektiv var det hela av enorm betydelse. Detta var dessutom det första krig man förlorade. Vietnamkrigets betydelse är överdriven men man kan ändå ha utbyte av att studera det. En ny­utgiven bok ger en osökt anledning till det.

Andlighet, holistisk hälsa och öppna sinnen på Harmoni Expo

🟠 ANDLIGHET Harmoni Expo, eller ”Alternativa hälsomässan” som den ofta kal­las för av besökare, är Sveriges största mässa för kropp och själ. När den gick av stapeln fösta gången år 1996 hade den enbart 50 utställare, men har numera vuxit till att hysa hela 350 utställare, över 100 föredrag och workshops, samt tillhörande scenprogram. Dessutom hålls mässan numera två gånger per år, en helg per gång, traditionsenligt i Solnahallen i Stockholm.

Riksdagen kastar ut Medeltids­museet – Nu växer protesterna

🟠 INRIKES Medeltidsmuseet är uppbyggt kring stadsmuren från Gustav Vasas tid, Helgeandshusets kyrkogård från 1300-talet och andra fasta fornlämningar som inte går att flytta. Historiker beskriver det som ”platsen där Sverige som nation föds”. Nu har museet stängt. Istället vill Riksdagen bygga en extra plenisal att ha som backup för den ordinarie, samt ett besökscentrum. ”Det är helt befängt”, säger den auktoriserade Stockholmsguiden Henrik Scheutz till Nya Tider. Nu engagerar han sig i den växande proteströrelsen: ”Det finns fortfarande möjlighet att rädda museet!”

Den tjuvmjölkande haren

🟠 HISTORIA Inget djur var någonsin helt vanligt inom den svenska folktron och haren var inget undantag. Det finns sägner om en hare som är känd under namnen mjölkhare, trollhare, bjära, bara, bära och puke. Denna hare troddes trollkunniga använda som tjuvmjölkare. Bjäran kunde även se ut som ett nystan eller en katt.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online
Klicka här för att utforska vad ett casino utan svensk licens kan erbjuda!

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.